اعضای کمیسیون فنی


غلامحسین نعمت اللهی
رضا ده بزرگی
احمد عدلو