اعضای کمیسیون آموزش


غلامرضا شمس الدینی
محمد حسین شاهینی
محمد جواد سلطانی