نام نویسی از فرزندان اصناف جهت اوقات فراغت تابستاننام نویسی جهت طرح امیدان فردا و برنامه اوقات فراغت تابستان فرزندان اصناف

بدینوسیله به استحضار می رساند که پایگاه مقاومت شهید عدلو با همکاری حوزه مقاومت بسیج اصناف در نظر دارد طرح امیدان فردا را در راستای تقویت بنیه فرهنگی، ورزشی و علمی فرزندان اصناف برنامه ریزی و اجرا نماید. لذا بدینوسیله ازکلیه فرزندان پسر اصناف از بین 7 الی 14 سال جهت نام نویسی دعوت بعمل میآید