اشخاص حقیقی

مرحله اول تکمیل فرم تقاضای پروانه کسب اينترنتی و اخذ کد رهگيری توسط متقاضی پروانه کسب و تسلیم آن به اتحادیه
ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه
ارائه رسید به ادامه مطلب ←



اشخاص حقوقی

مرحله اول تکمیل فرم تقاضای پروانه کسب اينترنتی و دريافت کد رهگيری توسط مدیرعامل شرکت و تسلیم آن به اتحادیه
ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه
ارائه رسید به ادامه مطلب ←




تمدید پروانه کسب

مرحله اول تکمیل فرم تقاضای تمدید پروانه کسب توسط متقاضی پروانه کسب و تسلیم آن به اتحادیه
ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه
ارائه رسید به متقاضی مبنی بر دریافت ادامه مطلب ←



جابجایی محل کسب

مراحله اول
تکمیل فرم تقاضای جابجایی پروانه کسب توسط متقاضی و تسلیم آن به اتحادیه
ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه
ارائه رسید به متقاضی مبنی بر دریافت ادامه مطلب ←