ممنوعیت-جلوگيری از ترويج مواد دخانی

جلوگيری از ترويج مواد دخانی

بر اساس دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی اماکن نیروی انتظامی و اتحاديه های صنفی مرتبت به جمع آوری تابلوهای آندسته از واحد های صنفی که با نصب تابلوهای تبليغاتی ادامه مطلب ←