خبر-رعایت ساعات مقرر فعالیت

رعایت ساعات مقرر فعالیت

بدينوسيله به اطلاع کليه کسبه محترم ميرساند، با توجه به اهميت رعايت نظم و انظبات شغلی و همچنين جهت جلوگيری از تبعات سوئ امنيتی، خواهشمند است بنا به دستور اداره نظارت ادامه مطلب ←